Svářečky a páječky Konrád - home
Elektrické svářečky a páječky 
Konrád Karel, Revoluční 303, 250 64 Měšice, Tel.: +420 283 981 851

Přihlášení | registrace
Jméno:
Heslo:
 
Košík
Košík je prázdný

Reklamační řád

1. Na všechny námi prodávané výrobky je poskytnuta záruka za jakost v délce 24 měsíců, pokud není v záručním listě nebo na prodejním dokladu určena jinak (prodloužená záruční lhůta).

2. Objeví-li se na výrobku vada, na níž se záruka vztahuje, je kupující povinnen uplatnit případnou reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující může reklamační nárok uplatnit osobně kdykoliv během otevírací doby přímo v prodejně v Měšicích u Prahy, Revoluční 303 anebo zboží reklamovat zasláním na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty. V případě odesílání zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinnen reklamované zboží zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Případné nedostatky a škody vzniklé nedostatečným zabalením zboží nelze uznat jako záruční vady a nahlížet na ně jako na záruční nárok.

3. Při uplatnění reklamace je kupující povinnen předložit a nebo  odeslat: vadný výrobek označený výrobním číslem (zbavený všech nečistot, řádně zabalený), doklad o nákupu výrobku (případně jeho kopii), z něhož je patrné datum koupě výrobku, potvrzený záruční list příslušný k danému výrobku.

4. Výrobní číslo uvedené na záručním listě musí souhlasit s výrobním číslem vyznačeným přímo na výrobku.  Nebude-li číslo vyznačené přímo na výrobku v době uplatnění reklamace čitelné či bude-li chybět, reklamace bude zamítnuta.

5. Prodávající, u něhož je reklamace vyřizována není povinnen přijmout k reklamaci výrobek, není-li předán se všemi součástmi a příslušenstvím (vyžaduje-li to dodavatel nebo distributor).

6. Je nezbytné při reklamačním nároku označit vytýkané vady a specifikaci práv, které kupující vůči prodávajícímu uplatňuje, je třeba prodávajícímu, u něhož je reklamace uplatněna, sdělit ihned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu.

7. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného  výrobku:  

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dní ji vyřídí, není-li možné oprávněnou reklamaci ihned vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace, o převzetí reklamovaného předmětu vystaví prodejce kupujícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

b) odmítne reklamaci jako neoprávněnou ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dní a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí osobně nebo prostřednictvím  vhodné přepravní služby.

c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena nebo bude odmítnuta. O způsobu vyřízení reklamace  (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem (ústně, telefonicky, poštou, e-mailem).

8. V případě, že zakoupený výrobek má vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na:

-bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,

-výměnu výrobku, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

-přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy, není-li výše uvedený postup možný. Výši slevy stanoví prodávající.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně  a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.  To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

9. V případě, že má výrobek vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku bezvadného , anebo jedná-li se o vady sice odstranitelné, pro jejich opakovaný výskyt nebo větší počet však kupující nemůže výrobek řádně užívat, má kupující právo na výměnu výrobku nebo na odstoupení od smlouvy.

10. Jedná-li se o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy. Výši slevy stanoví prodávající.

 

 

 

 

11. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem (ústně, telefonicky, e-mailem, písemně)

12. Reklamovaný výrobek řádně zabalí a odešle prodávající po vyřízení reklamačního  řízení na předem stanovenou adresu kupujícímu vhodnou přepravní společností.

13. Kupující je povinnen si reklamovaný výrobek vyzvednout od přepravní společnosti a nebo přímo v místě provozovny prodávajícího nejpozději však do jednoho měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany prodávajícího, dle bodu 11. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění výrobku, dle ceníku prodávajícího 1 den/8 Kč vč.DPH. V případě, že si kupující výrobek nevyzvedne ve lhůtě šesti měsíců od doby, kdy byl povinnen si výrobek vyzvednout, je prodávající oprávněn výrobek prodat. V případě, že hodnota výrobku přesahuje 3000 Kč, vyrozumí nejdříve prodávající kupujícího o svém úmyslu výrobek prodat (ústně, telefonicky,e-mailem, písemně) a poskytne kupujícímu lhůtu 30 dní ode dne sdělení a nebo odeslání vyrozumění k vyzvednutí výrobku. Po marném uplynutí této lhůty prodávající výrobek prodá a z vytěžku uhradí náklady, které mu vznikly s uskladněním výrobku a prodejem výrobku. V případě neprodejnosti výrobku nejdříve však do 3 měsíců ode dne sdělení o vyzvednutí výrobku je prodávající oprávněn předat výrobek k recyklaci podle §37h odst. 1,písm.c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

14. Doba od uplatnění reklamace do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního řízení převezme, nejdéle však do doby, kdy je kupující povinnen výrobek z reklamačního řízení vyzvednout, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vystaví kupujícímu doklad o uplatnění reklamace, o výsledku reklamačního řízení a délce v jeho trvání.

15. V případě, že v rámci reklamačního řízení dojde k  výměně výrobku za nový, běží záruční doba uvedená v záručním listě pro nový výrobek znovu od jeho převzetí.

16. Dojde-li k výměně součástky výrobku za novou, běží záruční doba uvedená v záručním listě od počátku pro tuto součástku, přičemž pro celý výrobek pokračuje běh původní záruční doby.

17. V případě pozáruční opravy se na opravované části výrobku poskytuje záruka  v délce 24 měsíců, na provedenou práci 3 měsíce.

18. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady výrobku zanikají, nejsou-li uplatněna v záruční době.

19. Předáním výrobku k reklamačnímu řízení a jeho odesláním do reklamačního řízení souhlasí kupující s tím, že porozuměl podmínkám a průběhu reklamačního řízení a že s těmito podmínkami, které měl možnost číst, souhlasí.

20. Reklamační řád je umístěn na stránkách e-shopu www.konrad-svarecky.cz -reklamace a v prodejně v Měšicích u Prahy, Revoluční 303 na viditelném místě a je k dispozici kupujícímu k nahlédnutí.

 Platí od 1.1.2020

Přílohy

IMG_4479.JPG
 
 
 
© Konrád Karel 2011
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s. r. o.